Regulamin sprzedaży i organizacji szkoleń Neuro Projekt Sp. z o.o. (wersja 10.0 z dnia 04.12.2023 r.)

 

Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne

§ 2. Serwis

§ 3. Zawarcie umowy

§ 4. Odwołanie Szkolenia, zmiana organizacji Szkolenia.

§ 5. Użytkownicy

§ 6. Wynagrodzenie

§ 7. Odstąpienie od umowy

§ 8. Postanowienia dotyczące użytkowników – Konsumentów

§ 9. Reklamacje

§ 10. Odpowiedzialność i gwarancje Organizatora

§ 11. Ochrona danych osobowych

§ 12 Postanowienia końcowe

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

a) Organizator – Neuro Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowej 14a, 02-485 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000650908, kapitał zakładowy:100.000 zł, posiadająca NIP 5213751945;

b) Współorganizator– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej współorganizująca Szkolenie razem z Organizatorem;

c) Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu;

d) Użytkownik – Konsument, Przedsiębiorca, Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz każdy inny podmiot korzystający z Serwisu, który wykupił udział w Szkoleniu;

e) Uczestnik – Użytkownik i/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Szkoleniu.

f) Szkolenie – usługa szkoleniowa będąca Szkoleniem Własnym lub Szkoleniem Współorganizowanym;

g) Szkolenie Własne – szkolenie organizowane wyłącznie przez Organizatora;

h) Szkolenie Współorganizowane – szkolenie organizowane przez Organizatora przy współudziale Współorganizatora;

i) Usługa szkoleniowa – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia Własnego lub Szkolenia Współorganizowanego zakończonego wydaniem imiennego certyfikatu lub zaświadczenia;

j) Umowa – zespół oświadczeń woli składanych przez strony w formie wskazanej w Regulaminie, których przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Zamawiającego Usługi szkoleniowej. O ile strony Umowy nie postanowią inaczej prawa i obowiązki w ramach Umowy regulują niniejszy Regulamin.

k) Serwis – administrowana przez Organizatora strona internetowa pod adresem www.sklep.projektmasaz.pl, na której zamieszczane są oferty dotyczące Szkoleń;

l) Zgłoszenie –złożenie przez Zamawiającego za pośrednictwem Serwisu;

m) Formularz Zgłoszenia – formularz zamieszczony na stronie Serwisu, który Zamawiający uzupełnia o wymagane dane i przesyła Organizatorowi w celu zgłoszenia udziału Zamawiającego lub Uczestnika w Szkoleniu oraz zawarcia Umowy;

n) Potwierdzenie Udziału – informacja przesyłana drogą elektroniczną przez Organizatora do Zamawiającego w odpowiedzi na prawidłowo wypełnione Zgłoszenie i zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej stanowiąca potwierdzenie zawarcia Umowy;

o) Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem umowę o świadczenie Usług szkoleniowych, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

Informuje się, że podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą, stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

p) UPK  Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.

q) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

r) RODO– Rozporządzenie nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

s) Płatności cykliczne – płatności dokonywane automatycznie w regularnym przedziale czasu np. co miesiąc, co trzy miesiące, co sześć miesięcy lub 12 miesięcy. Są wykonywane w wyniku pełnej autoryzacji do karty płatniczej (lub karty prepaid) przy pierwszej opłacie za usługę.

2. Kontakt do Organizatora: tel. 690 310 515, adres e-mail: kontakt@neuroprojekt.pl.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Neuro Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowej 14a, 02-485 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000650908, kapitał zakładowy:100.000 zł, posiadająca NIP 5213751945; posługująca się dla potrzeb kontaktów adresem poczty elektronicznej kontakt@neuroprojekt.pl oraz nr tel. 690 310 515. W przypadku zmiany którejkolwiek z ww. danych zmiana ta nie stanowi zmiany Regulaminu. Zmiany w tym zakresie będą aktualizowane na stronie internetowej pod adresem www.sklep.neuroprojekt.pl, poprzez zamieszczenie stosownego wpisu; Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w § 11 niniejszego Regulaminu oraz Polityce prywatności.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu, organizacji i uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych przez Organizatora .

5. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 3851 do 3853), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych w Serwisie przy danym Szkoleniu.

7.W razie wątpliwości domniema się, że osoba, która zawiera Umowę, jest w dacie złożenia tego zamówienia upoważniona przez Zamawiającego do dokonywania w jego imieniu takiej czynności, w szczególności, gdy osoba ta podaje dane identyfikujące Zamawiającego i/lub posługuje się pieczątką firmową Zamawiającego, korzysta z adresu poczty internetowej znajdującego się w domenie wykorzystywanej przez Zamawiającego. W przypadku, gdy okaże się, że ww. osoba nie posiada takiego upoważnienia Zamawiający Organizator podejmie wszelkie kroki prawne wobec tej osoby.

8. Zamawiający zobowiązany jest przekazać niniejszy Regulamin wyznaczonemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować Uczestnika o jego treści. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania ww. zobowiązania, Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec Organizatora w związku z udziałem Uczestnika w Szkoleniu.

 

§ 2. Serwis

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących warunków technicznych:

a) dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge).

2. Spełnienie wskazanych powyżej warunków technicznych leży po stronie Użytkownika i Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Serwisu z powodu niespełnienia niniejszych warunków.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego.

 

§ 3. Zawarcie umowy

 

I Informacje podstawowe

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zamawiający składając Formularz za pomocą Serwisu składa ofertę i zawiera Umowę na wybrane Szkolenie, na warunkach podanych w informacji o tym Szkoleniu zamieszczonych na stronie internetowej przy konkretnej pozycji.

2. Ceny Szkoleń wskazane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto. Podawane są w walucie polskiej (PLN). Ceny są wiążące w chwili złożenia Formularza przez Zamawiającego.

3. Promocje cen szkoleń są określane zgodnie z Dyrektywą Omnibus uwzględniając wcześniejszą najniższą cenę usługi, która obowiązywała w okresie 30-tu dni przed wprowadzeniem obniżki.

4. Zawarcie Umowy na Szkolenie między Organizatorem, a Zamawiającym następuje w jeden z niżej wskazanych sposobów:

a) online poprzez złożenie przez Zamawiającego Formularza Zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej Serwisu potwierdzonego przez Organizatora Potwierdzeniem Udziału wysłanym na podany adres e-mail, lub

b) poprzez złożenie Organizatorowi oferty, w szczególności w formie zamówienia i przyjęcie jej przez Organizatora z pominięciem Formularza Zgłoszenia zamieszczonego na stronach Serwisu, lub

c) w wyniku podpisania przez Strony osobnego dokumentu lub dokumentów precyzującego/precyzujących prawa i obowiązki Stron.

5. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku niektórych Szkoleń do zawarcia Umowy konieczne jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej w celu przygotowania dokumentacji szkoleniowej wykonywanej niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto Organizatora, przeprowadzenie rekrutacji, pokrycia kosztów administracyjno-biurowych oraz rezerwacji miejsca na Szkoleniu. Opłatę rekrutacyjną wnosi się wyłącznie na Szkolenia wobec których informacja o konieczności wniesienia opłaty rekrutacyjnej widnieje na stronie internetowej Serwisu. Wysokości opłaty rekrutacyjnej ustala Organizator i jest ona wskazana na stronie internetowej Serwisu przy konkretnym Szkoleniu. Co do zasady opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Zawarcie Umowy w jeden ze wskazanych w ust. 3 sposobów jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.

8. Umowa z Użytkownikiem na wybrane Szkolenie zawierana jest przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej do 1 Dnia roboczego przed jego rozpoczęciem, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na to Szkolenie.

9. Organizator zastrzega, że w przypadku zawarcia Umowy na mniej niż 21 dni przed terminem Szkolenia, Użytkownik akceptuje zasady odstąpienia od Umowy wskazane w § 7. Natomiast Użytkownik – Konsumentów akceptuje zasady odstąpienia od umowy zawarte w § 8.

10. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Zamawiającego Zgłoszenia drogą online, o której mowa w ust. 3 pkt. a), do zawarcia takiej Umowy wymagane jest:

a) prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszenia przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem § 1 ust. 8 Regulaminu);

b) dostarczenie Organizatorowi Formularza Zgłoszenia z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

11. Złożenie prawidłowego Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu.

12. Na podstawie otrzymanego Zgłoszenia oraz po wpłaceniu przez Zamawiającego opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 5 Organizator niezwłocznie prześle Zamawiającemu Potwierdzenie Udziału.

13. Przesłanie Potwierdzenia Udziału jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

14. Celem uniknięcia blokowania przez Zamawiającego miejsc na poszczególnych Szkoleniach poprzez zgłaszanie Uczestników na Szkolenie lub niewpłacanie opłaty rekrutacyjnej oraz celem uniknięcia innych niż powyżej wskazanych czynności Zamawiającego, co do których Organizator ma uzasadnione podejrzenia, że zmierzają lub mogą zmierzać do naruszenia interesów Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Zgłoszenia.

15. Celem złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu należy:

a) wybrać produkt – w postaci wybranej Usługi szkoleniowej;

b) dodać produkt – w postaci wybranej Usługi szkoleniowej, do koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka”;

c) następnie wedle wyboru można kontynuować zakupy powtarzając czynności lub zakończyć zakupy za pomocą przycisku „zamawiam”;

d) w celu finalizacji zamówienia należy podać niezbędne do jego realizacji dane osobowe (dane odbiorcy zamówienia oraz adres e-mail) ewentualne uwagi i komentarze do zamówienia, a także posiadany kod rabatowy;

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Zamawiającemu ma zostać wystawiona faktura;

f) wybrać jedne ze wskazanych w § 6 pkt. 9 sposobów płatności;

g) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacje jego postanowień oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia, które są niezbędne do przystąpienia do realizacji zamówienia przez Organizatora,

h) potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 

II Płatności Cykliczne dla usługi Neuro Klub

1. Realizacja Płatności Cyklicznych odbywa się w oparciu o tokenizację karty przez Przelewy 24 – PayPro S.A., ale może mieć miejsce wyłącznie w oparciu o wyraźną i uprzednią zgodę (oświadczenie woli) udzieloną przez Zamawiającego. Domniemywa się, że Zamawiający jest każdorazowo posiadaczem karty bądź działa z jego upoważnienia.

2. Udzielenie zgody oraz podanie danych karty, o których mowa powyżej następuje w Systemie – dane kart płatniczych są pozyskiwane i przechowywane przez Przelewy 24 – PayPro S.A.

3. Zgoda na realizowanie Płatności Cyklicznych, może wymagać odnowienia po upływie 6 miesięcy, zgodnie z regulacjami organizacji kartowych.

4. Ze względów bezpieczeństwa transakcje mogą wymagać podania przez posiadacza karty (Zamawiającego) kodu CVV2/CVC2 oraz autoryzacji trzydomenowej (3-D Secure).

5. Przedłużenie subskrypcji poprzez Płatności Cykliczne następuje na taki sam okres, na który została wykupiona uprzednio (czyli w przypadku wykupienia na 3 miesiące, przedłużenie automatycznie następuje na kolejne 3 i odpowiednio przy 6-ciu miesiącach na kolejnych 6 i w przypadku 12-tu na następnych 12 miesięcy.)

6. Zamawiający każdorazowo otrzymują informację drogą mailową o zakończeniu subskrypcji na 7 dni przed terminem jej odnowienia oraz w dniu jej zakończenia.

7. Organizator zobowiązuje się zapewnić Zamawiającym możliwość prostego i łatwo dostępnego sposobu wycofania zgody na realizację Płatności Cyklicznych w trybie online, po zalogowaniu się na konto klienta, na platformie sklepowej.

 

8. Zamawiający może zrezygnować w każdym momencie z Płatności cyklicznych. Aby kolejna opłata nie została pobrana rezygnacja nastąpić musi przed jej odnowieniem, czyli do 23:59 dnia poprzedzającego odnowienie subskrypcji.

 

9. Po odnowieniu subskrypcji, czyli pobraniu opłaty przez system, Zamawiający ma 7 dni na zgłoszenie zwrotu pieniędzy i rezygnacji z usługi. W przypadku takiego zgłoszenia w terminie 7-miu dni od odnowienia subskrypcji, zwracana jest pełna kwota i wystawiana korekta faktury oraz usuwany dostęp do platformy. Organizator ma na to 7 dni od chwili zgłoszenia. Jeśli natomiast klient zgłosi takie roszczenie o rezygnacji po upływie 7 dni od odnowienia subskrypcji, czyli po upłynięciu ostatniego dnia po godzinie 23:59, nie ma już możliwości zwrotu naliczonej kwoty.

10. Organizator może w każdym czasie wstrzymać lub wyłączyć możliwość realizowania Płatności Cyklicznych w przypadku otrzymania od Instytucji pośredniczących lub organizacji kartowych, żądania dotyczącego zaprzestania świadczenia na rzecz Sprzedawcy usług polegających na realizacji Płatności Cyklicznych jeśli zachodzi podejrzenie, że doszło do transakcji o charakterze oszukańczym.

 

§ 4 Odwołanie Szkolenia, zmiana organizacji Szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia lub zmiany terminu Szkolenia z dowolnej przyczyny nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed terminem Szkolenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów związanych ze Szkoleniem w terminie do 4 dni przed rozpoczęciem Szkolenia w zakresie:

a. miejsca Szkolenia (zmiana w obrębie tego samego miasta)

b. godziny rozpoczęcia lub zakończenia Szkolenia,

c. prowadzącego Szkolenie (zmiana na prowadzącego o równych lub wyższych kwalifikacjach).

3. Dokonanie zmiany we wskazanym wyżej zakresie nie stanowi zmiany Umowy. Dokonanie ww. zmian nie uprawnia Użytkownika do rozwiązania Umowy czy do zgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń lub odmowy zapłaty całości albo części wynagrodzenia.

4. O odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia Organizator powiadomi Użytkownika, wedle własnego wyboru, telefonicznie na numer podany w Formularzu Zgłoszenia lub zakomunikowany Użytkownikowi w inny sposób lub poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszenia lub zakomunikowany Użytkownikowi w inny sposób

5. W razie odwołania lub zmiany terminu Szkolenia, ani Użytkownikowi ani Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot wynagrodzenia w kwocie nominalnej, zapłaconego przez Użytkownika Organizatorowi przed dniem odwołania Szkolenia.

6. Organizator może odwołać lub zakończyć Szkolenie w każdym czasie z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia w chwili zawarcia lub wykonywania Umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne lub lokalne, awarie i katastrofy techniczne, choroba prowadzącego. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 5 powyżej.

7. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Szkolenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1 powyżej Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje wobec Organizatora wyłącznie roszczenie o zwrot wynagrodzenia, które Zamawiający zapłacił Organizatorowi przed dniem odstąpienia. Użytkownik niniejszym zrzeka się dochodzenia od Organizatora jakichkolwiek innych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienia, zwrot kosztów lub nakładów.

8. Niestawienie się Uczestnika na Szkolenie, bez względu na okoliczności niestawienia się, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnego wynagrodzenia należnego Organizatorowi.

 

§ 5 Uczestnicy

1. Z uwagi na specyfikę kursów
uczestnictwo w nich wymaga długotrwałego przebywania w pozycji stojącej, więc stan zdrowia uczestnika musi na to pozwalać. Koresponduje to z art. 13 pkt 2)Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz.1994), odnoszącym się do stanu zdrowia osoby, która ma wykonywać techniki fizjoterapeutyczne. Ponadto każdy uczestnik odpowiada samodzielnie za swój stan zdrowia podczas szkolenia. Jest zobowiązany poinformować organizatorów, a także prowadzących szkolenie o jego złym stanie lub o niedyspozycji spowodowanej np. ciążą.

2. W trakcie Szkolenia każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń osoby prowadzącej Szkolenie lub przedstawiciela Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Szkolenia Uczestnika, który narusza porządek, regulamin obiektu, w którym Szkolenie się odbywa lub zachowuje się w inny sposób utrudniający lub uniemożliwiający odbycie lub przeprowadzenie Szkolenia. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot zapłaconego wynagrodzenia oraz opłaty rekrutacyjnej. 

3. Uczestnik szkolenia zgadza się, aby zajęcia praktyczne oraz instruktarz mogły być przeprowadzone na nim samym, podczas ćwiczeń w parach.

4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w szkoleniach na własną odpowiedzialność.

5. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Szkolenia oraz na wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób takich nagrań bez pisemnej zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet i naprawienia z tego tytułu powstałej szkody.

6. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi i Uczestnikowi materiałów szkoleniowych.

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wyrządził Organizatorowi lub osobom trzecim w trakcie Szkolenia w tym bez swojej winy.

8. Każdy Uczestnik, który weźmie udział w Szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzający/e ukończenie Szkolenia.

9. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że imię i nazwisko podane w Formularzu Zgłoszenia będzie widniało na przygotowanym przez Organizatora certyfikacie lub zaświadczeniu. Koszt przygotowania skorygowanego certyfikatu lub zaświadczenia w przypadku stwierdzenia błędów wynikających z winy Zamawiającego (w szczególności błędnie wpisanego w Formularzu Zgłoszenia imienia lub nazwiska) wynosi 50 zł brutto. Dodatkowy wydruk dyplomu zostanie wykonany w terminie do 90 dni od dnia zgłoszenia stosownego wniosku Organizatorowi.

10. W przypadku Szkoleń adresowanych do osób legitymujących się odpowiednim poziomem kwalifikacji zawodowych czy wykształcenia Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji zawodowych czy wykształcenia Uczestnika. W przypadku niespełnienia wymaganych w danych okolicznościach wymogów przez Uczestnika Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy dopuszczenia Uczestnika do Szkolenia. Zamawiający dokonując zgłoszenia na dane Szkolenie jednocześnie oświadcza, że Uczestnik jest podmiotem, któremu Szkolenie jest dedykowane (taka informacja każdorazowo znajduje się w opisie danego szkolenia np. „szkolenie przeznaczone dla: fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, instruktorów fitness”). W przypadku zarezerwowania Szkolenia przez osobę nie posiadającą wymaganych kwalifikacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

§ 6. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Szkoleniu płatne jest na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. O ile nic innego nie wynika z Umowy Organizatorowi przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie określonej przez Organizatora w Serwisie. Ceny podane przez Organizatora w Serwisie są cenami brutto.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty świadczenia przez Organizatora Usługi szkoleniowej oraz wynagrodzenie za materiały szkoleniowe i przygotowanie indywidualnych zaświadczeń lub certyfikatów.

4. O ile Organizator nie postanowi inaczej wynagrodzenie za Szkolenie powinno być uiszczone najpóźniej na 21 dni przed dniem Szkolenia. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Organizatora w przypadku Szkoleń Własnych albo Organizatora i Współorganizatora w przypadku Szkoleń Współorganizowanych.

5. W przypadku Umów zawieranych na mniej niż 21 dni przed dniem Szkolenia wynagrodzenie należne Organizatorowi albo Organizatorowi i Współorganizatorowi powinno zostać uregulowane zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Organizatora przy składaniu Zgłoszenia.

6. W odpowiedzi na prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszenia Zamawiający otrzyma od Organizatora informację o sposobie i terminie płatności. W przypadku wybranych Szkoleń Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Zamawiającego pełnej kwoty wynagrodzenia niezwłocznie po dokonaniu Zgłoszenia.

7. Brak terminowej wpłaty opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 6 powyżej skutkować będzie automatycznym usunięciem Zgłoszenia Zamawiającego.

8. W przypadku Szkoleń, na których liczba miejsc jest ograniczona decydować będzie kolejność wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

9. Płatność na rzecz Organizatora może zostać dokonana:

a) przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 

96 1140 2004 0000 3202 7653 1860;

b) za pomocą płatności online, gdzie podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Serwis Przelewy 24 – PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań́, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań́ Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza

c) Kartą płatniczą: Visa; Visa Electron, MasterCard, Maestro.

 

d) za pomocą eRat Santander Consumer Bank


10. W przypadku formy płatności, o której mowa w pkt. 9 a), aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.

11. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Organizatora zapłaty za zamówienie.

12. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w zamówieniu w zakresie zmiany danych do faktury oraz danych do wysyłki. W tym celu niezbędny jest niezwłoczny kontakt z Organizatorem, tak aby możliwe było wprowadzenie zgłaszanych zmian.

13. Płatność na rzecz Współorganizatora Zamawiający zobowiązany jest wnieść zgodnie z informacją otrzymaną od Organizatora w odpowiedzi na przesłane Zgłoszenie.

14. Organizator ma prawo odmówić Użytkownikowi i/lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części.

15. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora listownie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@neuroprojekt.pl.

16. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej, gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Użytkowników – Konsumentów uregulowane są w § 8 niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą zatem Użytkowników – Konsumentów.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z jakiejkolwiek przyczyny w tym określonej w ust. 3 Uczestnikowi nie przysługuje w żadnym przypadku zwrot opłaty rekrutacyjnej w całości lub części, jeżeli była wniesiona.

3. Użytkownik może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

a) śmierć osoby bliskiej Uczestnika (współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, powinowatego, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu);

b) ciężka choroba Uczestnika uniemożliwiająca wzięcie udziału w Szkoleniu;

c) konieczność wywiązania się z obowiązku wobec organów władzy publicznej, o których Uczestnik nie wiedział zawierając Umowę (np. stawiennictwo w sądzie, prokuraturze, policji).

W przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie wynagrodzenie uiszczone przez Użytkownika jest mu zwracane w całości, z wyjątkiem opłaty rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem zapisu ust. 6 niniejszego paragrafu lub może zostać przeniesione na inne Szkolenie oferowane przez Organizatora.

4. Wszystkie wskazane powyżej powody odstąpienia od Umowy muszą być przez Użytkownika udokumentowane i przedstawione Organizatorowi.

5. Odstąpienie od Umowy wraz z odpowiednimi kopiami dokumentów, Użytkownik powinien przesłać do Organizatora na adres e-mail: kontakt@neuroprojekt.pl.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy na uczestnictwo w Szkoleniu, w trakcie jego trwania, w tym z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie proporcjonalnie, za zajęcia, w których wziął udział.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy na Szkolenie, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem Szkolenia z jakiejkolwiek przyczyny wynagrodzenie uiszczone tytułem Szkolenia, zostanie zwrócone Użytkownikowi, za wyjątkiem opłaty rekrutacyjnej z zastrzeżeniem ust. 6.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy na uczestnictwo w Szkoleniu, na mniej niż 21 dni przed planowanym terminem Szkolenia, z przyczyn innych niż wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty całości wynagrodzenia za to Szkolenie.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy na Szkolenie, na mniej niż 21 dni przed jego planowanym terminem oraz z przyczyn innych niż wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, wpłacone wynagrodzenie przez Użytkownika nie zostanie mu zwrócone, a w przypadku braku zapłaty przed terminem odstąpienia jest on zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia za Szkolenie. W takim przypadku na Użytkownika zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany adres e-mail.

10. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w Szkoleniu, nie są równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić całość wynagrodzenia za Szkolenie.

11. Organizator ma prawo nie zawrzeć Umowy z Użytkownikiem lub odstąpić od Umowy zawartej w każdym przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika wynagrodzenia, wynikającego także z innych tytułów niż Szkolenie lub z tytułu zaległych płatności za Szkolenie.

12. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu Użytkownikowi przysługuje jednak prawo do wskazania innej osoby, która będzie uczestniczyć w Szkoleniu zamiast pierwotnie zgłoszonego Uczestnika (Osoba na Zastępstwo). W przypadku wskazania Osoby na Zastępstwo Użytkownik zobowiązany jest podać dane Osoby na Zastępstwo, o których mowa w § 11 ust. 6 Regulaminu z uwzględnieniem prawa Organizatora do weryfikacji kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia Osoby na Zastępstwo zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 7 Regulaminu. W przypadku niepodania ww. danych lub podania danych niekompletnych Organizator może nie dopuścić Osoby na Zastępstwo do uczestnictwa Szkoleniu. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy wskazane powyżej. Zmiana Uczestnika wskazanego w Zgłoszeniu na Osobę na Zastępstwo wymaga powiadomienia Organizatora przez Użytkownika dokonanego nie później niż na 2 dni robocze przed dniem Szkoleniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

§ 8. Postanowienia dotyczące użytkowników – Konsumentów

1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach Konsumenta, Użytkownik – Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 4,6,7,8 i 9. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie”).

2. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, wysłane na adres siedziby Organizatora lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@neuroprojekt.pl.

3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy, Organizator przesyła Klientowi, każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

4. Organizator w przypadku odstąpienia od Umowy w terminie określonym w ust. 1 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi – Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem ust. 6,7,8 i 9.

5. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik – Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

6. Zgodnie z art. 38 pkt. 1, 3, 9, 13 UPK prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Organizator informuje Konsumenta, a Konsument przyjmuje do wiadomości, że przystąpienie do realizacji Umowy tz. rozpoczęcie Szkolenia przed terminem do odstąpienia od Umowy określonym w ust. 1 oznacza wyrażenie zgody przez Konsumenta na świadczenie usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, tym samym Konsument przystępując do Szkolenia wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. Organizator informuje Konsumenta, a Konsument przyjmuje do wiadomości, że utraci on prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, jeżeli Organizator wykonał w pełni Usługę szkoleniową za wyraźną zgodą Konsumenta przed terminem odstąpienia od Umowy określonego w ust. 1.

9. Organizator informuje Konsumenta, a Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie trwania Szkolenia, w tym również w terminie określonym w ust. 1, konsument ma obowiązki zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie wynagrodzenia. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

10. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu Konsument może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

a) śmierć osoby bliskiej Uczestnika (współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, powinowatego, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu);

b) ciężka choroba Uczestnika uniemożliwiająca wzięcie udziału w Szkoleniu;

c) konieczność wywiązania się z obowiązku wobec organów władzy publicznej, o których Uczestnik nie wiedział zawierając Umowę (np. stawiennictwo w sądzie, prokuraturze, policji).

W przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie wynagrodzenie uiszczone przez Użytkownika jest mu zwracane w całości z wyjątkiem opłaty rezerwacyjnej oraz z zastrzeżeniem zapisu ust. 9 niniejszego paragrafu lub może zostać przeniesione na inne Szkolenie oferowane przez Organizatora.

11. Wszystkie wskazane powyżej powody odstąpienia od Umowy muszą być przez Użytkownika udokumentowane i przedstawione Organizatorowi.

12. Odstąpienie od Umowy wraz z odpowiednimi kopiami dokumentów, Użytkownik powinien przesłać do Organizatora na adres e-mail: kontakt@neuroprojekt.pl.

13. W przypadku odstąpienia od Umowy po terminie określonym w ust. 1, a na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem Szkolenia z jakiejkolwiek przyczyny wynagrodzenie uiszczone tytułem Szkolenia, zostanie zwrócone Użytkownikowi, za wyjątkiem opłaty rekrutacyjnej lub może zostać przeniesione na rzecz innego Szkolenia organizowanego przez Organizatora.

14. W przypadku odstąpienia po terminie określonym w ust. 1 od Umowy, a na mniej niż 21 dni przed planowanym terminem Szkolenia, z przyczyn innych niż wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty całości wynagrodzenia za to Szkolenie.

15. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 14, wpłacone wynagrodzenie przez Użytkownika nie zostanie mu zwrócone, a w przypadku braku zapłaty przed terminem odstąpienia jest on zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia za Szkolenie. W takim przypadku na Użytkownika zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany adres e-mail.

16. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w Szkoleniu, nie są równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić całość wynagrodzenia za Szkolenie   z zastrzeżeniem powyższych ustępów.

17. Organizator ma prawo nie zawrzeć Umowy z Użytkownikiem lub odstąpić od Umowy zawartej w każdym przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika wynagrodzenia, wynikającego także z innych tytułów niż Szkolenie lub z tytułu zaległych płatności za Szkolenie.

18. W przypadku Użytkowników – Konsumentów Organizator rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika – Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika – Konsumenta oznacza to uznanie żądania Użytkownika – Konsumenta za uzasadnione.

19. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

20. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.

21. Pouczenie dla Konsumenta:

· bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy;

· do zachowania przez Konsumenta terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

· Organizator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

 

§ 9. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@neuroprojekt.pl niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Użytkowników  Konsumentów.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

c) oczekiwania Użytkownika.

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż do jednego miesiąca, o czym powiadomi Zamawiającego. Termin ten nie obowiązuje Konsumentów.

4. Organizator ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów.

5. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.

 

§ 10. Odpowiedzialność i gwarancje Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w § 2 niniejszego Regulaminu.

2. Organizator oświadcza, że Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności. Organizator dokłada najwyższej staranności, aby Szkolenia prowadzili kompetentni instruktorzy, posiadający wiedzę w tematyce danego Szkolenia, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia.

3. Zamawiający oraz Uczestnik nie mogą podnosić wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Organizatorowi czy żądać obniżenia ceny w okolicznościach, kiedy warunki organizacji Szkolenia w ocenie Użytkownika lub Uczestnika nie spełniały ich oczekiwań.

4. Użytkownikowi i Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Szkoleniu lub Kursie, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc., w tym również w przypadku odwołania lub zmiany terminu lub miejsca Szkolenia.

 

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Szkoleniu jest wyraźnym działaniem oznaczającym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego podczas Szkolenia poprzez publikację w prasie, materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej Serwisu. Zgoda nie jest ograniczona terytorialnie i obowiązuje od dnia jej wyrażenia do czasu jej cofnięcia. Wizerunek Uczestnika może także zostać uwieczniony i opublikowany na stronach internetowych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Szkolenia (dźwięku lub obrazu), w tym wypowiedzi Uczestnika/Uczestników, o czym powiadomi Uczestników ustnie bezpośrednio przed Szkoleniem.

3. Z powyższych tytułów ani Użytkownikowi ani Uczestnikowi nie przysługuje od Organizatora jakiekolwiek wynagrodzenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie czy zwrot kosztów lub nakładów.

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Neuro Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowej 14a, 02-485 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000650908, kapitał zakładowy: 100.000 zł, posiadająca NIP 5213751945.

5. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę skontaktować się z Administratorem pod adresem: kontakt@neuroprojekt.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu realizacji umowy z Użytkownikiem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Użytkownikiem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Użytkownika);

b) w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO);

c) w celach wskazanych w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

d) w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e) w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

7. Dane będą także przetwarzane w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).:

a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

8. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku wybranych Szkoleń Organizator może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o podanie także innych danych Uczestników takich np. jak PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, wykształcenie czy kwalifikacje zawodowe. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej przetwarzamy także nr dowodu osobistego. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy.

9. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) Firmy świadczące usługi prawne, doradcze i audytorskie;

b) Wykładowcy, Podwykonawcy oraz dostawcy Organizatora;

c) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;

d) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty;

e) Banki, zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze;

f) Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora;

g) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe;

10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Użytkownikiem – w zależności, który okres jest dłuższy.

11. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia;

g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

12. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Zamawiających, Użytkowników i Uczestników. W ramach wykonywanych czynności Organizator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronie Serwisu jak również podejmujemy działania marketingowe.

14. W przypadku podania przez Zamawiającego w zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że:

a) uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej Organizatorowi i przetwarzanie w celach określonych w Regulaminie;

b) przed podaniem Organizatorowi danych osobowych:

• poinformował tę osobę o tym, kim jest Organizator (w tym podał jego pełną nazwę i adres siedziby),

• podał cel i zakres zbierania danych przez Organizatora, w tym zapoznał ją z Regulaminem oraz Polityką Prywatności,

• podał informację o źródle danych,

• poinformował o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

15. Administrator zachowa w tajemnicy dane osobowe, które przetwarza oraz zapewni by każda osoba działająca z upoważnienia Administratora zapewniła poufność danych osobowych, chyba że jest ona zobowiązana do ich ujawnienia w świetle przepisów prawa lub regulacji dotyczących wykonywania zawodu.

16. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik nie może, pod rygorem nieważności, bez pisemnej zgody Organizatora przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

2. Umowa podlega prawu polskiemu.

3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w trakcie trwania Umowy.

4. Użytkownik w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie Organizatora o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń –         o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Organizatorowi. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Organizatora, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i UPK.

6. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

7. Organizator dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Organizator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

8. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Szkoleń mają charakter informacyjny wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku doznania przez Uczestnika uszczerbku na zdrowiu w trakcie Szkolenia, chyba że będzie to wynikiem umyślnego działania Organizatora lub rażącego niedbalstwa.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie.

Poprzednie wersje regulaminu:

  1. Wersja 5.0 z dnia 22.03.2021
  2. Wersja 6.0 z dnia 26.07.2021
  3. Wersja 7.0 z dnia 02.11.2021
  4. Wersja 8.0 z dnia 31.08.2022
  5. Wersja 9.0 z dnia 25.05.2023