ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Cześć!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies                  w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.neuroprojekt.pl/

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest firma Neuro Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kleszczowa 14a, 02-485 Warszawa, KRS 0000650908, NIP: 5213751945. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@neuroprojekt.pl.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym profesjonalne usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Nie są jednak podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany wywołujące wobec Ciebie skutki prawne. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

1.   Postanowienia ogólne

1.1.        Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Neuro Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kleszczowa 14a, 02-485 Warszawa, KRS 0000650908, NIP: 5213751945 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Organizatorem. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail kontakt@neuroprojekt.pl lub na adres siedziby.

1.2.           Dane osobowe Zamawiającego, Użytkownika i Uczestnika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3.           Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4.           Wszelkie słowa i wyrażenia występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie sprzedaży i organizacji szkoleń dostępnym na stronach Serwisu.

2.      Cele i czas przetwarzania danych osobowych

2.1.           Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Zamawiającego, Użytkownika lub Uczestnika.

2.2.           Możliwe cele zbierania danych osobowych Zamawiających, Użytkowników i Uczestników przez Administratora:

2.3.           Konto użytkownika

a)      Zakładając konto użytkownika w Neuro Klubie, musisz podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możesz posiadać konto, nie podając tych dalej idących danych. W takiej sytuacji, składając zamówienie będziesz musiał te dane wprowadzić ręcznie.

b)      Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Ci składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.

c)      Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

d)      Dane zgromadzone w koncie użytkownika przechowywane na serwerze zapewnianym przez Zenbox Sp. z o.o.

e)      Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

f)       W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta.

g)      W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

2.4.           Zamówienia

a)      Składając zamówienie na szkolenie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, pesel, data urodzenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

b)      Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

c)      Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu Platforma NeuroProjekt i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Platformę NeuroProjekt.

d)      Jeżeli posiadasz konto użytkownika, to Twoje zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta.

e)      Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu Fakturownia. Faktury przekazywane są do „Biura Rachunkowego EVIDENS” Sylwia Dzik.

f)       Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

g)      Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

h)      W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

i)        W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

2.5.           Newsletter

a)      Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

b)      Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, darmowych materiałów czy ofert dotyczących szkoleń, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

c)      Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego Active Campaign i przechowywane na serwerze zapewnianym przez ActiveCampaign LLC.

d)      Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

e)      W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

2.6.           Reklamacje i odstąpienie od umowy

a)      Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

b)      Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c)      Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

d)      W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

2.7.           Kontakt e-mailowy

a)      Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

b)      Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c)      Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

2.8.           Usługa szkoleniowa

a)      Do danych osobowych, podawanych dobrowolnie, lecz koniecznych w celu realizacji Usługi szkoleniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu wystawienia dokumentów ukończenia szkolenia Administrator należą: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia oraz numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania numer dokumentu tożsamości i nazwę państwa który go wydał. W przypadku szkoleń adresowanych do osób legitymujących się odpowiednim poziomem kwalifikacji zawodowych czy wykształcenia również informacji i dokumenty potwierdzające posiadanie określonych kwalifikacji lub wykształcenia.

b)      Dane przekazane nam w związku wzięciem udziału w Usłudze szkoleniowej wykorzystywane są w celu organizacji, przeprowadzenia Usługi szkoleniowej oraz w celu wystawienia dokumentów ukończenia szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).

c)      Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Usługi szkoleniowej oraz przedawnienia roszczeń. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać dokumentacje szkoleniową z Twoimi danymi osobowymi przez okres 50 lat.

d)      W przypadku wyżej wskazanych danych nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu określonego powyżej. Po upływie niniejszych terminów możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

2.9.           Webinar

a)      Jeżeli chcesz zapisać się na Webinar, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię i nazwisko.

b)      Dane przekazane nam podczas zapisu na Webinar wykorzystywane są w celu zarejestrowania Cię na Webinar i umożliwienia Ci wzięcia w nim udziału, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się na Webinar. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla możliwości wzięcia udziału w Webinarze.

c)      Dane będą przetwarzane do czasu realizacji Webinaru, chyba że wcześniej zrezygnujesz z udziału w Webinarze i zgłosisz żądanie usunięcia swoich danych.

d)      W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w formularzu zapisu na Webinar, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z udziału w Webinarze. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

e)      Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w związku z udziałem w Webinarze nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania do czasu cofnięcia zgody.

2.10. Dane możemy przekazywać odbiorcom tj.:

a) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b) Podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

c) Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d) Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

f) Podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, w tym IT.

2.11. Powierzamy na podstawie umów powierzenia przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) Zenbox Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Dąbrowskiego 7 lokal 6, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492191021 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

b) ActiveCampaign LLC, 1 North Dearborn Street, Suite 500, Chicago, IL 60602, USA – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,

c) Fakturownia Sp. z o. o. ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu korzystania z programu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osób, dla których wystawiana jest faktura,

d) „Biuro Rachunkowe Evidens” Sylwia Dzik, Topór 75, 07-104 Stoczek NIP:8241760656– w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiamy dla Ciebie fakturę.

2.12. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

3. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych i dobrowolność podania danych

3.1. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytania, rozpatrzenia reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

4. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

4.1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Zamawiających, Użytkowników i Uczestników.

4.2. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania marketingowe.

5. Cookies i dane eksploatacyjne

5.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis).

5.2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

5.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu w następujących celach:

a) identyfikacji Zamawiających, Użytkowników i Uczestników jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani;

b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu;

d) dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Zamawiającego lub Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu.

e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu.

f) analizy i statystyk. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

g) celów marketingowych. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

h) obsługi narzędzi społecznościowych. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Google+,

i) osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

5.4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

5.5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5.6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

6. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

6.1. Zamawiający, Użytkownik i Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.3. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego, Użytkownika, Uczestnika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Zamawiającego, Użytkownika lub Uczestnika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.2. Logi serwera:

a)      Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

b)      Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

c)      Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

d)      Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.